Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Lk 2, 14

Vážená paní senátorko,

blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, které nás spojují v lásce a radosti z obdarování.  Jsme velmi vděčni za to, že žijeme v naší zemi, kde se Vánoce slaví a ještě slavit mohou, zatímco v islámských státech to již dovoleno není. Děkujeme také za to, že nutná opatření týkající se bohoslužeb nyní berou v úvahu kapacitu kostelů/modliteben, i za výjimku v zákazu vycházení pro půlnoční bohoslužby.

Oslava Vánoc, jedna z nejsilnějších křesťanských tradic, s kterou se často pojí ty nejkrásnější vzpomínky z dětství, neodmyslitelně patří do života každého z nás. Radujeme se z toho, že nám Bůh daroval to nejdražší, co měl, svého jediného Syna, i když věděl, že podstoupí kruté ukřižování, aby nás vykoupil. Ačkoliv byl Králem všeho tvorstva, nic nelpěl na svém postavení a narodil se v chudém chlévě, protože v hostinci se pro ně nenašlo místo. „Přišel do vlastního, ale vlastní ho nepřijali.“ Není pravdou, že i dnes pro to vnější snadno pozapomínáme na to nejdůležitější, a totiž, že oslavujeme Ježíšovy narozeniny? A o  narozeninách se přece sluší obdarovat především oslavence. Čím bychom Mu mohli udělat radost?

Snad každý se snažíme konat dobro, ale každý děláme i chyby. Všichni potřebujeme lásku, ale i odpuštění jak od Toho, kdo nás stvořil, tak od našich nejbližších nebo těch, kterým jsme ublížili. A o Vánocích si to uvědomujeme víc než kdy jindy, že ta opravdová Láska se koupit nedá, ta se musí darovat. Rodí se v Betlémě na seně a touží se zrodit především v našich srdcích a obnovit je.

Společně proto pohleďme na Toho, který se pro nás narodil, a spojme se všichni v modlitbě, službě druhým i společné práci, ne už jako rivalové, ale jako ti, kterým jde o jednu dobrou věc.

Všichni si uvědomujeme, že současná koronavirová krize je mimořádná a zasahuje každého z nás. Přestože se ze všech sil snažíme vichřici nákazy umenšit a zastavit, jako bychom na ni neměli dost síly. Jako křesťané ale věříme, že Bůh tu sílu má a že nám i v této situaci něco důležitého hovoří.

Pojďme zkusit porozumět.

Písmo svaté i lidské dějiny jasně ukazují, že žádný národ a žádný stát nemá naději na budoucnost, pokud nedokáže v pravý čas zmobilizovat svůj duchovní a mravní potenciál. Pro naši zemi je klíčový odkaz cyrilometodějský a svatováclavský: Opravdová láska, úcta a věrnost Bohu otevřely cestu ke vzdělání a k uznání kulturní svébytnosti našeho národa, přinesly sociální cítění, ochotu pomáhat všem potřebným, schopnost odpouštět, ale také otevřenost k uznání vlastních chyb. To jsou hodnoty, které rozvíjejí opravdové lidství, protože čerpají z univerzálního křesťanského pramene – z víry, naděje a lásky.

Mnozí lidé si představují Boha jako nespravedlivého a přísného soudce, který  nás odsuzuje za naše chyby. Pokud nám dovolíte říci naši osobní zkušenost, není to tak.

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Bůh-Syn se stal děťátkem v plenkách, abychom se ho nemuseli vůbec bát, otevřeli mu svoje srdce a mohli si ho pochovat v náručí.

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

Bůh-Otec hledí i na každého z nás i z Vás jako na své milované děti, přijímá nás takové, jací jsme, a takové nás má rád. Vidí na nás to dobré, vždy nás obhajuje a chce nám pomoci, pokud o to stojíme. A také nám chce odpustit všechny naše pády, pozvednout nás z nich a pomoct nám žít lépe každý den. Stačí, když jej o to s upřímným srdcem poprosíme.

„On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy.“

Pokud konáme zlé skutky, mohou se nám vracet. Není to Bůh, kdo zlo sesílá, jsme to my lidé, kteří umožní zlu, aby se šířilo, když se pro nesprávné věci rozhodneme a vykonáme je. Pokud jich nelitujeme, nevyznáme je a neodevzdáme Bohu a podle svých možností nenapravíme, nedovolíme tak Bohu, který nám žádné zlo nepřeje, aby nás z nich vysvobodil. Následek našich nesprávných skutků a rozhodnutí má v takovém případě dále sílu ničit a pustošit životy naše i těch, na kterých nám záleží.

Velmi bychom si přáli a vyprošujeme Vám, aby každému Vašemu rozhodnutí, zvlášť  při schvalování nových zákonů a opatření, předcházel dialog Vašeho svědomí s Bohem a Jeho  Zákonem. Cokoli je totiž v rozporu s Bohem, zdrojem a původcem veškerého dobra, není nikdy skutečně dobré a trvale prospěšné všem.

Proto každý, kdo alespoň trošku může, pozvedněme svůj hlas k Bohu, zastavme se, zamysleme se… a poprosme o odpuštění Boha i své bližní, napravme, co jsme pokazili, hledejme u Něho radu a pravou moudrost.

“Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem.”

Kéž v této tíživé a chvílemi zdánlivě bezvýchodné situaci znovu objevíme onen veliký, nedoceněný poklad, který nezešedl, ale stále září svou věčnou krásou: že Božské Dítě, známé a uctívané po celém světě jako Pražské Jezulátko, nad námi stále s láskou bdí, bere na sebe náš hřích, bolest a strach, vlévá nám naději i sílu a ukazuje správný směr.
Dovolte, abychom Vám poděkovali za politickou prozíravost při hlasování o Návrhu zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, atd. Jsme přesvědčeni, že Váš nesouhlas s verzí, která negarantovala dobrovolnost vakcinace a ochranu před diskriminací, je projevem pochopení duše našeho národa. Občané naší země mají mnoho dobré vůle a jsou rozumní, velmi bolestně se jich však dotýká omezování svobodné volby, které je vždy výrazem nedůvěry. Aktuální znění schváleného textu přináší do společnosti zbytečné další rozdělení. Děkujeme za Vaši snahu rozhodovat moudře.

Kéž můžeme letos společně a s novou vírou v Jeho pomoc i moc z celých srdcí zazpívat „narodil se Kristus Pán“, Ten, který poráží každé zlo a přináší spásu.

S přáním pokojného prožití svátků Kristova narození od křesťanů naší země a od občanů, kteří se za Vás modlí a myslí na Vás.

Jménem podepsaných křesťanů:

Bc. Helena Šimoníková, DiS., Sehradice

Martin Hönig, Brno

Mgr. Nina Nováková, Brandýs nad Labem

Ing. Václav Jarolímek, Veltrusy

Alice Kulhánková, Brno

MUDr. Marie Svatošová, Praha

Petr Dusil, Jablonec nad Nisou

Bc. Milan Straka, Obyčtov

Lenka Straková, DiS., Obyčtov

MVDr. Richard Greisiger, Svatý Hostýn

Vojtěch Beránek, Praha

Mgr. František Mráz, Jilemnice

Ing. Tomáš Chorovský, Ludgeřovice

Ing. Zdeněk Pém, Dřínov

Jiří Schroller, Radešín

Mgr. Roman Tomek, Horní Kounice

Marie Prokopová, Obyčtov

Doc. Jaroslav Solař, Hlučín

Ing. Karel Novák, Brandýs nad Labem

Věra Eliášková, Praha

Lenka Pimková, Koryčany

Irena Drozdová, Koryčany

Jana Jedličková, Kyjov

Mgr. Adriana Bialoboková, Brno

Ing. Ján Bialobok, Brno

Mgr. Pavla Žáková, Český Brod

Helena Šimoníková st. Sehradice

Ing. Lenka Dušátková, Druhanov

Mgr. Josef  Havlát, Modřice

Věra Krásná, Kostice

Helena Kolešová, Libchavy

Helena Mrázová, Libchavy

Dana Čermáková, Chotěboř

MUDr. Ludmila Fiedlerová, Brno

P. Josef David, Chotěboř

Ing. Ivana Ryšková, Malenovice, Frýdlant n.Ostr.

PhDr. Drahomíra Chadimová, Bystré

Mgr. Klára Dejmalová, Havlíčkův Brod

Marie Zadinová, Rozsochatec

Michaela Pokorná, Uherský Brod

Lenka Fialová, Dolní Krupá

Ing . Ludmila Kavalcová, CSc.

Martin Leschinger, Orlické Podhůří

Mgr. Františka Doležalová, Brno

Anna Strašilová, Oudoleň

Mgr. Jana Hovorková, Praha

Ing. Marie Foltýnová, Brno

Ing. Stanislav Foltýn, Brno

Mgr. Veronika Kordíková, Prostějov

prof. Ing. Ivan Vágner, Brno

Kučerová Věra Rozsochatec

Ing. Petra Poláková, Olomouc

Eva Poláková, Olomouc

Ing. Anna Mrázová Uh. Hradiště

Ing. Jindřich Mráz Uh.Hradiště

Vojtěška Mikulková, Brno