Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Na čem jsem se podílela

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (2010-2013)

Po třech letech práce poslankyně Parlamentu České republiky nastal čas ohlédnout se zpět. Co se povedlo?

Někdy je úspěch doložen, tedy je zřejmé, co se podařilo prosadit. Méně viditelné bývá to, čemu se podařilo zabránit. I takové chvíle jsem zažila.

Úspory, ke kterým se vláda zavázala, splnila. Snížila deficit veřejných financí bezpečně pod 3% HDP. Úspora znamená 250 mld. Kč. Přitom 70% z toho bylo ušetřeno na vlastních výdajích státu. Podařilo se prosadit spravedlivější rozdělení peněz změnou rozpočtového určení daní. V Olomouckém kraji si díky tomu polepšily rozpočty všech měst a obcí.

Pomohla jsem zprostředkovat, aby Olomoucký kraj z prostředků Evropské unie získal 2 miliardy na investice do vědy a výzkumu (Biomedreg, Regionální centrum pokročilých technologií).

Co se mi podařilo prosadit jako poslankyni? V rámci mého působení na pozici místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu to bylo například vyřešení důchodů pro sirotky. Veřejný ochránce práv na tuto záležitost upozorňoval roky.

Dále tzv. kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. Poradny pro rodiny mohou nadále využívat služeb mediátorů z řad odborníků – nejen advokátů.

Uspěla jsem se zákonem o snížení hluku při vysílání reklamy v televizi.

Jsem spolupředkladatelkou zákona o registru smluv. Podle tohoto je smlouva s veřejnou správou platná až po zveřejnění. Jde o součást projektu, tzv. Rekonstrukce státu. Do této významné protikorupční iniciativy jsem se zapojila a podepsala ji mezi prvními.

Ve Výboru pro evropské záležitosti jsem zpracovala 18 zpravodajských zpráv – především z oblasti zdravotních zákonů a zákonů týkajících se ochrany spotřebitele.

Vím, že cesta ještě bude dlouhá. Vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Otevřenost a statečnost.

23. 9. 2013, Jitka Chalánková

Moje dřívější činnost náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje:

V době mého působení ve funkci náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje ve volebním období 2004 – 2008 mi byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje svěřena oblast sociálních věcí, životního prostředí, zemědělství a venkova. Pro Vaši představu uvádím některé části mojí práce, a neskromně si dovolím říci, že snad i úspěchů, které byly našemu kraji ku prospěchu.

 • Podpora místních akčních skupin
  MAS (Místní akční skupiny) jsou neziskové organizace, kde základním principem je partnerství místní samosprávy, podnikatelů (v zemědělských i nezemědělských činnostech) a neziskových organizací za účelem uceleného rozvoje venkova. Samotné MAS mají vlastní právní subjektivitu, nejčastěji se jedná o obecně prospěšné společnosti. MAS musí mít kompaktní území, profesionální zázemí a disponovat strategií, poté se ucházejí o podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). V případě, že podporu obdrží, pak samy rozdělují prostředky z EAFRD žadatelům na svém území. Profesionální zázemí rovněž může sloužit různým subjektům na území MAS při získávání prostředků z různých operačních programů a dotačních titulů.Na území Olomouckého kraje působí 19 MAS a 2 do našeho území zasahují jen okrajově ze sousedních krajů. Na základě několika jednání se mi v roce 2007 podařilo prosadit finanční podporu MAS ze strany Olomouckého kraje. Dosud jim OK poskytl celkem 7 460 811,- Kč (v roce 2007 bylo vyčerpáno 3 666 131,- Kč, letos na vyčerpání čeká 3 794 680,- Kč). Finanční příspěvek slouží na podporu činnosti MAS, zejména na mzdu projektového manažera, poradce, administrativního pracovníka nebo na úhradu režijních nákladů. Dle mého názoru představují MAS pro venkov Olomouckého kraje velký ekonomický přínos.
 • Otevření Jedlí – zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou
  Když v roce 2004 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo bezúplatný převod nemovitého majetku nezkolaudované budovy v Jedlí z Obce Jedlí na Olomoucký kraj, pro mě a mé kolegy z Rady nastala otázka, jak nejlépe tento objekt využít tak, aby pokryl potřeby obyvatel našeho kraje. Řešením se stalo předání do správy Domova důchodců Štíty, který je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Olomoucký kraj pak investoval celkem 37.3 mil. Kč na přestavbu budovy na specializované zařízení sociální péče pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Státním rozpočtem ještě bylo dofinancováno dovybavení a provoz zařízení (18.4 mil. Kč). Zařízení bylo zprovozněno v roce 2006, celková kapacita je 45 obyvatel, která je v současnosti zcela naplněna.
 • Bezúročné půjčky v sociální oblasti
  V září roku 2005 jsem na základě požadavků ze strany nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým kraje začala hledat řešení, jak těmto organizacím pomoci s problémem profinancování projektů, na které sice obdrží podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie, nicméně až zpětně vždy po realizaci jednotlivých etap. Konkrétně šlo o 2. výzvu opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji. Výsledkem bylo poskytnutí bezúročných půjček šesti organizacím v celkové výši 11 400 000 Kč. V únoru 2006 byl proces schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje, a úspěšní žadatelé o půjčku tak mohli překlenout a finančně zajistit období počáteční fáze projektů.

Dále už jen heslovitě:

Zavedení 3 nových dotačních titulů Olomouckého kraje podporující:

 • včelaře
 • organizace zaměřené na aktivity z oblasti sociálního začleňování
 • organizace zaměřené na integraci seniorů a osob se zdravotním postižením

Vyhlášení přírodní rezervace Terezské údolí

Záchrana parku v Čechách pod Kosířem

Koordinace Pracovní skupiny ve věci revitalizace povodí a vodní nádrže Plumlov

V roce 2007 byla dokončena studie „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“ financovaná z rozpočtu kraje. Přemětem studie je komplexní návrh konkrétních opatření nutných ke zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži.

Zlepšování kvality ubytování a služeb v příspěvkových organizacích Olomouckého kraje v sociální oblasti (celkem péče o uživatele v 33 příspěvkových organizacích v sociální oblasti – např. Sociální služby Prostějov investice 211 mil. Kč).

Přistoupení Olomouckého kraje k procesu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji (110 mil. Kč).

Olomoucký kraj zahájil přípravy na zpracování a předložení Individuálního projektu, který bude zaměřen na problematiku zajištění dostupnosti sociálních služeb zaměřených na sociální prevenci. Tento projekt by měl finančně zabezpečit služby sociální prevence v období let 2008 – 2010.

Zřízení výslechové místnosti pro dětské svědky, oběti či pachatele trestných činů. Prostředí by dětem nemělo připomínat služebny policie či dokonce vězení.

Otevření pobočky občanského sdružení SPES, které zdarma zajišťuje poradenství pro dlužníky.

Zřízení Intervenčního centra – pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Olomouckém kraji.

Koordinace procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2008 – 2010

V roce 2006 byl dokončen projekt „Faktory trvale udržitelného rozvoje venkova na území povodí horního a středního toku Moravy“ spolufinancovaný z rozpočtu kraje. Jedním z cílů tohoto projektu byl návrh konkrétních opatření ke snížení eroze půdy.

Od roku 2005 poskytuje kraj ze svého rozpočtu příspěvky na hospodaření v lesích na svém území. Jedná se o soubor podpor na činnosti prováděné subjekty hospodařícími v lesích, které byly stanoveny v souladu se státní lesnickou politikou.

V komunální sféře je kraj, s cílem vytvořit funkční a efetivní systém odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, zapojen od roku 2004 do projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“. Na realizaci tohoto projektu spolupracuje Olomoucký kraj s autorizovanou obalovou společností. Za dobu trvání projektu bylo na území kraje rozmístěno 1619 nádob na oddělený sběr odpadů.

V roce 2006 bylo zahájeno zpracování aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje“, která byla dokončena v polovině roku 2007.

V průběhu let 2005-2007 podporoval Olomoucký kraj realizaci opatření ke zlepšení stavu životního prostředí na území kraje souvisejících s využíváním alternativních zdrojů energie formou doporučujících stanovisek v rámci zajišťování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, Operačního programu Průmysl a podnikání.

Pomoc obcím např. formou:

– poskytnutí finančních dotací na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury (oprava havarijního stavu vodovodu, vybudování nového zdroje pitné vody, oprava havarijního stavu kanalizace atd.)

– dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje

– každoroční vyhlášení a ocenění krajského kola soutěže „Vesnice roku“

– vyhlášení a ocenění nejlepších obcí v soutěži „Nejlepší obec ve třídění odpadu v Olomouckém kraji“

– dotace z krajského Fondu na podporu, výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje